Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Co robić w przypadku zarażenia pracownika?

10 09.2020

Odizolowanie chorego od innych pracowników oraz ustalenie listy osób, z którymi miał bezpośredni kontakt – zaleca Centralny Instytut Ochrony Pracy–Państwowy Instytutu Badawczy (CIOP-PIB) w przypadku wystąpienia u pracownika objawów COVID-19.

CIOP-PIB opracował - w uzgodnieniu z Głównym Inspektoratem Pracy - ogólne wytyczne dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. W materiale opisano zasady postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19.

"Zaleca się ustanowić procedury dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia u któregokolwiek z pracowników objawów choroby COVID-19" – podkreślono w wytycznych.

Sprecyzowano, że procedury te powinny określać sposób postępowania z pracownikiem, u którego zachodzi podejrzenie zachorowania na COVID-19, w tym wyposażenie go w maskę ochronną, rękawiczki oraz odizolowanie od innych pracowników. Następnie należy ustalić listę osób, które miały bezpośredni kontakt z tym pracownikiem. Przypadki podejrzenia zachorowania na COVID-19 należy zgłosić do powiatowej lub wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Odnosząc się do opieki medycznej dla pracowników, CIOP-PIB zauważył, że powinno się zapewnić możliwość indywidualnych, osobistych lub telefonicznych konsultacji lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami. Szczególnie dotyczy to kwestii zagrożeń zarażeniem SARS-CoV-2 i obciążenia wynikającego z jednoczesnego występowania chorób przewlekłych.

W innym miejscu wytycznych wskazano, że nie należy kierować do pracy wymagającej wysiłku fizycznego przy jednoczesnym stosowaniu filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego (np. półmasek filtrujących) osób z chorobami układu krążenia i oddechowego oraz osób starszych (w wieku 65+).

Dużo miejsca poświecono ograniczaniu obciążeń psychicznych spowodowanych epidemią COVID-19.

"Aspekty zwiększające obciążenie psychiczne pracowników, które należy uwzględnić w okresie epidemii COVID-19, to m.in.: możliwe sytuacje konfliktowe z innymi pracownikami lub klientami wynikające z lęku przed bezpośrednimi kontaktami z innymi ludźmi" – czytamy w materiale.

Jak zaznaczono, te dodatkowe obciążenia psychiczne powinny być uwzględnione przy podejmowaniu odpowiednich środków zapobiegawczych. Do takich działań zaliczono m.in. umożliwienie pracownikom indywidualnego podejścia do godzin pracy.

CIOP-PIB sugeruje też, by rozważyć możliwość zorganizowania dodatkowych szkoleń dla pracowników pracujących w zakładzie pracy na temat realizacji zakresu zadań osób, które z różnych powodów są nieobecne w pracy (np. z powodu opieki nad dziećmi, kwarantanny).

Pomóc miałoby też zorganizowanie regularnego forum internetowego, na którym pracownicy mogą wyrażać swoje obawy, zadawać pytania, a także zachęcanie pracowników do udzielania sobie wzajemnego wsparcia, np. poprzez kontakty telefoniczne lub w mediach społecznościowych.

Innym zalecanym rozwiązaniem jest zapewnienie wsparcia kierownikom średniego szczebla zarządzania, np. przez organizowanie szkoleń z zakresu metod kierowania zespołem online.

CIOP-PIB proponuje też, by zapewnić pracownikom możliwości otrzymania indywidualnej pomocy psychologicznej czy udziału w warsztatach dotyczących metod radzenia sobie ze stresem związanym z lękiem przed zarażeniem się SARS-CoV-2.

"Jeśli nie jest to skuteczne lub możliwe, konieczne jest rozważenie możliwości powierzenia okresowo pracy niewymagającej kontaktu z innymi pracownikami lub osobami postronnymi" – zaznaczono w wytycznych.

Instytut ponadto zwraca uwagę na konieczność zapobiegania narażeniu na stygmatyzowanie, izolowanie od zespołu i pomijanie w życiu społeczności pracowników osób, które przeszły chorobę COVID-19.

Żródło, foto: PAP/kic/Jacek Szydłowski

Share