Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Jest projekt rozporządzenia opisujący dotacje na transport niskoemisyjny

23 02.2019
23.02.2019 00.39 Ogólnopolskie Autobusy

Pieniądze dla jednostek samorządu terytorialnego wypłacane w formie dotacji i nawet ponad milion zł wsparcia na jeden pojazd - takie zapisy znalazły się w projekcie rozporządzenia opisującym warunki finansowania zakupów taboru niskoemisyjnego z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który właśnie się ukazał.

Według przyjętych założeń, publiczne wsparcie dla samorządów ma sprawić, że koszt zakupu np. autobusu zasilanego paliwami alternatywnymi nie będzie wyższy niż silnikowego.
Zgodnie z rozporządzeniem, wsparcie publicznego transportu zbiorowego udzielane będzie w szczególności dla aglomeracji miejskich, uzdrowisk, obszarów, na których ustanowione zostały formy ochrony przyrody. Finansowane będą pojazdy wykorzystującego biopaliwa ciekłe, inne paliwa odnawialne, sprężony gaz ziemny (CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, wodór lub energię elektryczną.

Z Funduszu finansowana będzie też budowa i rozbudowa infrastruktury ładowania pojazdów transportu publicznego. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji.

Maksymalna wartość wsparcia w przypadku autobusów elektrycznych może wynosić 55 proc. kosztów nabycia pojazdu (maksymalnie do kwoty 1 mln 45 tys. zł na jeden autobus); w przypadku trolejbusu - 45 proc. kosztu nabycie (kwotowo nie więcej niż 720 tys. zł na jeden trolejbus); w przypadku autobusów na gaz - nie więcej niż 15 proc. kosztów (do kwoty 150 tys. zł na jeden pojazd); w przypadku autobusów na wodór - 55 proc. kosztów (maksymalnie 2 mln zł na pojazd).
Jeśli chodzi o budowę i rozbudowę infrastruktury ładowania można liczyć na wsparcie do 80 proc. kosztów (nie więcej niż 240 tys. zł na inwestycję).

"Zaprojektowane kwoty mają zrównoważyć obecne ceny pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi do poziomu pojazdów obecnie wykorzystywanych tj. pojazdów silnikowych" - zakładają projektodawcy.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie zobowiązanie się do utrzymania zakupionych pojazdów przez 5 lat dnia ich oddania do eksploatacji, a także wykorzystania majątku wspartego środkami FNT zgodnie z przeznaczeniem przez 5 lat od dnia oddania go do użytkowania.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu powołany został w lipcu 2018 r. na mocy nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dysponentem FNT jest minister właściwy do spraw energii, a zarządza nim Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz zasilany jest z opłaty emisyjnej, którą ustalono na poziomie 80 zł od każdego 1 tys. litrów paliwa, który trafi na rynek w naszym kraju.
Ze względu na szeroki zakres działań finansowanych z Funduszu (jedenaście obszarów) w ustawie go powołującej nie określono warunków udzielania wsparcia. Teraz opisano je w rozporządzeniu.

W ocenie projektodawców wsparcie JST z funduszy publicznych w obszarze nie tylko budowy infrastruktury dla transportu publicznego, ale również wymiany taboru przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i CO2, a przez to do osiągnięcia celów klimatycznych oraz ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.

Projekt rozporządzenia dostępny jest na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12321101/12569261/12569262/dokument380911.pdf

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Share