Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Nowe świadectwo pracy do konsultacji

13 04.2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, informują Pracodawcy RP. Zgodnie z nowymi przepisami nie powinno ono zawierać imion  rodziców pracownika. Uwagi do projektu można składać do 30 kwietnia.

Projektowana nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289) ma na celu dostosowanie pomocniczego wzoru świadectwa pracy (stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia) – czytamy w uzasadnieniu MRPiPS - do art. 221 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europej skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z treścią tego przepisu, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Natomiast od pracownika pracodawca żąda podania dodatkowo danych osobowych obejmujących: adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy oraz wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Zatem od czasu wejścia ustawy w życie pracodawca nie będzie mógł pozyskiwać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a tym samym również od pracowników, danych osobowych w postaci imion ich rodziców. W konsekwencji pracodawca nie będzie mógł również wpisywać niniejszych danych do wydawanego świadectwa pracy.

Projekt rozporządzenia zakłada również zmianę pomocniczego wzoru świadectwa pracy, mającą na celu wyeliminowanie przypadków niewłaściwej interpretacji objaśnienia zawartego w części tego wzoru określonej jako Sposób wypełniania świadectwa pracy - w zakresie odnoszącym się do ust. 6 pkt 11 wzoru, a także doprecyzowanie przedmiotowego objaśnienia.

Uwagi do projektu rozporządzenia można składać do 30 kwietnia na adres   k.siemienkiewicz@pracodawcyrp.pl.

Projekt nowego świadectwa pracy file:///C:/Users/User/Downloads/za%C5%82%C4%85cznik%20do%20rozporz%C4%85dzenia%20%C5%9Bwiadectwo%20pracy%20(1).pdf

 

 

Share