Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

W tym roku gmina może przekazać wyższą dotację dla zakładu budżetowego - przypomina RIO

03 08.2020

Gminny zakład budżetowy, który włączył się w walkę z COVID-19 może otrzymać od gminy dotację, która będzie wyższa niż 50 proc. kosztów jego działalności – przypomina RIO we Wrocławiu.

Izba przedstawiła interpretację przepisów art. 31p ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z ze zm.), tzw. ustawa anty COVID-19. 

Jedna z dolnośląskich gmin zapytała, czy samorządowy zakład budżetowy, który realizuje zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, może otrzymać w 2020 r. dotacje z budżetu gminy przekraczające 50 proc. kosztów jego działalności, w sytuacji faktycznej nieosiągania zaplanowanych w planie finansowym na 2020 r. przychodów z powodu panującego stanu epidemii. 

W odpowiedzi RIO przypomniała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu JST dotacje przedmiotowe, które nie mogą przekroczyć 50 proc. kosztów jego działalności. Izba zwróciła jednak uwagę, że wspomniany przepis art. 31p tzw. ustawy anty Covid-19, który został dodany w wyniku nowelizacji dokonanej pod koniec marca rozszerzył i doprecyzował pojęcie „przeciwdziałanie COVID-19" poprzez wskazanie, że czynności te dotyczą również zwalczania skutków społeczno-gospodarczych choroby. 

RIO wskazała przy tym, że przepis art. 31p ustawy anty COVID-19 wyłącza w 2020 r. ograniczenie określone w art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych dotyczące wysokości dotacji przekazywanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego do zakładu budżetowego.

Oznacza to, że gmina, w ramach autonomii finansowej — na podstawie art. 31p ustawy z 2 marca 2020 r. — w przypadku realizacji przez samorządowy zakład budżetowy zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 może udzielić zakładowi budżetowemu dotacje przedmiotowe, które będą wyższe niż 50 proc. kosztów działalności zakładu.

W ocenie Izby zwiększenie ponad 50 proc. udziału dotacji w finansowaniu kosztów działalności zakładu jest również możliwe w przypadku nieuzyskania przychodów własnych wkładu spowodowanego realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-I9 obejmującą m.in. zwalczanie skutków społeczno-gospodarczych choroby.

Źródło: PAP/mp

Fot.: MPK Lublin

Share