Skontaktuj się z nami 22 568 76 00

Większość samorządów nie jest gotowa na zwiększenie floty aut elektrycznych - uważa RIO

03 07.2019
03.07.2019 23.06 Ogólnopolskie Autobusy

Należy odroczyć wejście w życie przepisu o udziale aut elektrycznych we flocie samorządowej – uważa Krajowa Rada RIO. W jej ocenie samorządy są na to finansowo nieprzygotowane - donosi Polska Agencja Prasowa.

W przekazanym do Sejmu sprawozdaniu z działalności w 2018 r. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wskazała, że ustawodawca powinien rozważyć zmianę art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zdaniem Izb zmiana powinna polegać „co najmniej na odroczeniu wejścia w życie tych przepisów”. 

Zgodnie z regulacją jednostki samorządu terytorialnego o liczbie przekraczającej 50 000 mieszkańców winny zapewnić, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów, od 1 stycznia 2020 r., wynosił co najmniej 10 proc. 

Zdaniem RIO przepis w praktyce nakłada obowiązek zakupu przez samorządy pojazdów elektrycznych w roku 2019. „Jedynie bowiem zakup tych pojazdów w bieżącym roku umożliwi spełnienie ustawowego wymogu wg stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.” – uważają przedstawiciele KR RIO. 

Wskazują przy tym, że kwestia ta była przedmiotem szkoleń organizowanych przez regionalne izb obrachunkowe, które ujawniły nieprzygotowanie samorządów do realizacji tych obowiązków, w tym szczególnie nieprzygotowanie finansowe.

Zdaniem izb koszty wdrożenia przez samorządy wszystkich zapisów ustawy będą wielokrotnie wyższe niż szacunki podane w projekcie, czyli 57 mln zł w pierwszym roku i 62 mln w kolejnych latach. 

KR RIO zwróciła też uwagę na inne koszty jakie będą musiały ponieść samorządy w związku z wdrożeniem ustawy. Jednym z nich będzie obowiązek zapewnienia przez kontrahentów jednostek samorządu terytorialnego realizacji zadań, przykładowo w zakresie transportu czy gospodarowania odpadami komunalnymi, przy użyciu pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. „W oczywisty sposób realizacja takich zadań przy użyciu pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym będzie powodowała wzrost kosztów realizacji usług, przynajmniej w krótkoterminowej perspektywie” – ocenia KR RIO. 

Izby wskazują też na problem wynikający z art. 76 ustawy o elektromobilności, zgodnie z którym umowy zawarte przez samorządy na wykonanie zadania publicznego, z wyłączeniem publicznego transportu zbiorowego, wygasają z dniem 31 grudnia 2019 r., jeżeli nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych na poziomie określonym przepisami. 

Zgodnie z art. 68 ust. 3 cyt. ustawy spełniające kryterium liczby mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2020 r. wykonują lub zlecają wykonywanie zadania publicznego podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10 proc. 

Zdaniem KR RIO brak możliwości wypełnienia dyspozycji tych przepisów powodować może w konsekwencji wygaszanie z mocy prawa z końcem 2019 r. umów zawartych przez samorządy na świadczenie usług publicznych, w tym np. w zakresie odbioru lub odbioru i zagospodarowania odpadów. 

Izby ostrzegają, że nawet ponowne ogłoszenie przetargu i zawarcie ww. warunku w SIWZ może nie doprowadzić do skutecznego wyłonienia wykonawcy przetargu na świadczenie usług publicznych, gdyż na rynku mogą nie funkcjonować jeszcze wykonawcy dysponujący taką flotą. W efekcie w niektórych miastach może dojść do przerw w odbiorze lub zagospodarowaniu odpadów. 

„Aktualnie również trudno oszacować skutki finansowe tych zmian dla budżetów gmin i w konsekwencji ich mieszkańców, którzy ostatecznie poniosą ciężar finansowy funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez wnoszone opłaty” – podsumowuje KR RIO.


Źródło: PAP

Share